Ostatnia aktualizacja: 08-06-2020
PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG ROCKETBIT NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI I WARUNKAMI OKREŚLONYMI TUTAJ.
Polityka AML jest integralną częścią regulaminu. Akceptując Zasady i Warunki automatycznie akceptujesz Politykę AML.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Rocketbit OÜ (zwaną dalej Firmą) a Klientem.
1.2. Przedmiot Umowy: niniejsza Umowa określa główne Zasady i Warunki pomiędzy Klientem a Firmą, gdy Klient rejestruje się w systemie RocketBit i korzysta z innych usług świadczonych przez Firmę. Oprócz niniejszej Umowy, stosunki między Firmą a Klientem związane ze świadczeniem usług regulują akty prawne, Załączniki do  Umowy zawartej z Klientem, reguły i zasady racjonalności i uczciwości mające zastosowanie do Klienta.
1.3 
RocketBit OU jest regulowany i świadczy usługi kupna i sprzedaży towarów zgodnie z prawem Estonii.

2. ZMIANY DO ZASAD I WARUNKÓW
2.1 Firma może od czasu do czasu zmieniać, modyfikować, aktualizować i zmieniać dowolne Zasady i Warunki, w tym między innymi w wyniku zmian prawnych i regulacyjnych, ze względów bezpieczeństwa lub zmian w świadczeniu usług.
2.2 O ile nie określono inaczej w Zasadach i Warunkach, Firma powiadomi Cię o wszelkich takich zmianach, modyfikacjach, aktualizacjach lub zmianach, zamieszczając nową wersję Zasad i Warunków na odpowiedniej stronie internetowej lub powiadamiając Cię e-mailem, według naszego wyłącznego uznania. O ile nie określono inaczej w Zasadach i Warunkach, każda nowa wersja Zasad i Warunków wchodzi w życie 14 (czternaście) dni po jego opublikowaniu na stronie internetowej (lub wcześniej, jeśli wymaga tego jakiekolwiek prawo, rozporządzenie lub dyrektywa, które mają zastosowanie do Firmy lub Klienta). Klikając przycisk „Akceptuję” lub pole wyboru przedstawione ze zmodyfikowanymi Warunkami, lub kontynuując dostęp, lub korzystając z serwisu, Klient potwierdza swoją zgodę na zmodyfikowane Warunki.
2.3 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania ze strony internetowej, skontaktuj się z naszym Zespołem wsparcia, składając wniosek na adres [email protected]


3. REJESTRACJA W SYSTEMIE I TWORZENIE KONTA ROCKETBIT
3.1. Klient, który chce zacząć korzystać z usług Firmy musi zarejestrować się w systemie.
3.2. Podczas rejestracji w systemie tworzone jest dla Klienta konto RocketBit. Konto RocketBit jest osobiste i tylko jego właściciel, czyli Klient, ma prawo z niego korzystać (Zalogować się).
3.3. Klient może mieć tylko jedno konto. Jeśli firma ma podejrzenia, że Klient otworzył kilka kont, firma może bez wcześniejszego ostrzeżenia zamknąć konta Klienta lub/i rozwiązać Umowę.
3.4. Umowa wchodzi w życie, gdy klient pozna warunki niniejszej Umowy i Polityki Prywatności, zarejestruje się w systemie, wyrazi zgodę na ich przestrzeganie drogą elektroniczną. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
3.5. Aby zarejestrować się w systemie i korzystać z usług Firmy, klient powinien mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat.
3.6. Firma nie świadczy usług:
 • w krajach objętych sankcjami finansowymi nałożonymi przez Estonię i zgodnie z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
 • dla obywateli spoza UE i CIS (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii - te kraje są również dozwolone).
 • osobom, które wcześniej nie zostały zawieszone lub wykluczone z korzystania z naszych usług.
 • osobom, które mają pełne uprawnienia i upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy i nie naruszają żadnej innej umowy, której są stroną.
 • osobom, które nie będą korzystać z usług Firmy, jeśli jakiekolwiek obowiązujące prawo w kraju Klienta zabrania tego zgodnie z niniejszą Umową.
 • opcja płatności kartą kredytową/debetową jest dostępna we wszystkich krajach UE/EOG.
3.7. Klient potwierdza, że podał poprawne dane o sobie podczas rejestracji w systemie i że później, przy zmianie lub dodaniu danych o sobie, poda tylko poprawne dane. Klient ponosi wszelkie straty wynikające z podania nieprawidłowych danych.
3.8. W okolicznościach i procedurach określonych w umowie lub w systemie Klient dokonuje identyfikacji (weryfikacji) Klienta w celu rozpoczęcia lub kontynuowania świadczenia usług. W celu rejestracji w RocketBit firma prosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i kodu polecającego (opcjonalnie). Aby rozpocząć korzystanie z usług Firmy, klient powinien wypełnić formularz KYC: dostarczyć paszport lub dowód osobisty UE lub prawo jazdy oraz rachunek za media (dowód adresu). Ponadto Klient powinien zrobić sobie zdjęcie, na którym trzyma dokument tożsamości obok swojej twarzy wraz. Jeżeli obrót Klienta na rachunku Firmy przekracza 15 000,00 EUR, Firmy prosi o podanie źródła środków Klienta. Data ważności paszportu, dowodu osobistego i prawa jazdy powinna być dłuższa niż jeden miesiąc. Dokumenty, które mogą być wykorzystane jako dowód adresu: rachunek za media domowe (gaz, prąd, woda lub telefon stacjonarny, rachunek za telefon stacjonarny, rachunek bankowy, wyciąg z towarzystwa budowlanego lub wyciąg z karty kredytowej, pismo prawnika potwierdzające ostatni zakup domu lub potwierdzenie z rejestru gruntów (w takim przypadku potrzebny będzie również dowód poprzedniego adresu), dochody i cła (Urząd Podatkowy), dokument podatkowy np. ocena podatkowa, wyciąg z konta, zawiadomienie o zakodowaniu). Złożone dokumenty powinny mieć nie więcej niż trzy miesiące w dniu złożenia wniosku i powinny zawierać imię i nazwisko oraz aktualny adres klienta. Jako dowód adresu można również wykorzystać rachunek podatkowy władz lokalnych (np. podatek miejski) obowiązujący w bieżącym roku.
3.9. Firma ma prawo w każdej chwili zażądać danych i/lub dokumentów, które pomogą Firmie zidentyfikować Klienta. Konkretne dane i/lub dokumenty, które mają zostać przekazane, należy wskazać w wiadomości do Klienta o konieczności przeprowadzenia procedury identyfikacji.
3.10. Podczas wykonywania identyfikacji Klienta Firma ma prawo żądać od Klienta dostarczenia oryginałów dokumentów i/lub ich kopii i/lub kopii dokumentów zatwierdzonych przez notariusza lub inną osobę upoważnioną przez państwo.
3.11. Firma może zażądać od Klienta podania Firmie swoich danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i daty urodzenia Klienta, a także źródła jego funduszy, sytuacji finansowej i zawodu. Firma może również w każdej chwili zweryfikować dane Klienta, żądając od Klienta określonych dokumentów. Dokumenty te mogą zazwyczaj obejmować wydany przez rząd dowód tożsamości, dowód adresu, taki jak rachunek za media i dowód metody płatności. Ponadto firma może zażądać dalszych informacji dotyczących zobowiązań firmy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) i poznaj swojego klienta („KYC”). Ponadto Firma może zażądać, aby kopie takich dokumentów były notarialnie poświadczone na własny koszt Klienta, co oznacza, że dokumenty są opieczętowane i poświadczone przez notariusza. Jeżeli dokumenty nie zostaną poddane wewnętrznym kontrolom bezpieczeństwa Firmy – na przykład, jeśli Firma podejrzewa, że ​​dokumenty zostały sfałszowane lub w jakikolwiek sposób udowodniono, że wprowadzają w błąd lub zniekształcają – Firma nie ma obowiązku do przyjęcia takich dokumentów jako ważnych i nie będzie zobowiązana do przekazania informacji zwrotnej na temat dokładnego charakteru ustaleń Firmy w odniesieniu do tych dokumentów. RocketBit może podjąć decyzję, według własnego uznania, o zamknięciu konta i niniejszych Zasad i Warunków, na podstawie tego, że takie dokumenty lub weryfikacja zapewnia negatywne lub niepewne wnioski lub Firma podejrzewa, że Klient nie ma 18 lat.
3.12. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu założenia konta za pośrednictwem adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji w systemie.
3.13. Firma jest uprawniona do sprostowania wprowadzonych przez Klienta danych na podstawie informacji podanych przez Klienta, jeżeli błąd występuje w 1-2 znakach. Jeśli dane osobowe wprowadzone przez Klienta znacznie różnią się od podanych w dowodzie tożsamości, wniosek o identyfikację należy odrzucić. Jeśli z powodu niedokładnych danych Klient utworzył kilka kont, poinformuje o tym Firmę, tak aby wszystkie utworzone konta zostały połączone w jedno konto.

4. PEŁNOLETNOŚĆ I OGRANICZENIA TERYTORIALNE
4.1 Usługi są dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat (lub pełnoletniość obowiązująca w ich jurysdykcji). Klient oświadcza i gwarantuje, że jeśli jest osobą fizyczną, ma co najmniej 18 lat i jest pełnoletni zgodnie z jego jurysdykcją, aby zawrzeć wiążącą umowę, oraz że wszystkie podane przez niego informacje rejestracyjne są dokładne i zgodne z prawdą. RocketBit zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta potwierdzenia wieku, a jego / jej konto w RocketBit może zostać zawieszone do czasu dostarczenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek.
4.2 Nasze usługi są dostępne dla obywateli nasze usługi są dostępne dla obywateli następujących krajów: Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Węgry, Niemcy, Grecja, Dania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Kazachstan, cypr, łotwa, litwa, luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Uzbekistan, Tadżykistan, Ukraina, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Estonia. Klient nie może korzystać z usług, platformy i/lub strony internetowej, jeśli znajduje się lub jest mieszkańcem obszaru geograficznego, na którym dostęp do usług, strony internetowej i/lub platformy lub korzystanie z nich jest zabronione przez obowiązujące prawo, dekret, rozporządzenie, traktat lub akt administracyjny, w tym między innymi następujące terytoria: Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska, Serbia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Bangladesz, Egipt, Etiopia, Jordania, Liban, Libia, Mali, Mauritius, Maroko, Oman, Somalia, Sri Lanka, Trynidad i Tobago, Tunezja, Afganistan, Algieria, Indonezja, Malezja, Nigeria, Demokratyczna Republika Korei (Korea Północna), Sudan Południowy, Sudan, Jemen, Iran, Irak, Okupowane Terytoria Palestyńskie, Pakistan, Syria, Vanuatu, grupy etniczne Kaukazu należące do Federacji Rosyjskiej (Czeczeni, Lezgini, Osetyjczycy, Inguszowie itp.) („Terytoria Ograniczone”). Niektóre częściowe ograniczenia mogą mieć zastosowanie do dodatkowych obszarów geograficznych, o czym Firma będzie informować od czasu do czasu. Wykaz terytoriów zastrzeżonych może od czasu do czasu ulegać zmianom z powodów, które obejmują między innymi wymogi licencyjne oraz wszelkie inne zmiany prawne i regulacyjne.
4.3 Bez odstępstwa od rozdziału 4.2, Klient nie będzie korzystał z usług, jeśli jest to zabronione przez prawo lub przepisy.
4.4 Klient rozumie i zgadza się, że RocketBit nie może udzielać Klientowi żadnych porad prawnych ani gwarancji dotyczących korzystania przez niego z usług oraz RocketBit nie składa żadnych oświadczeń dotyczących legalności usług w jurysdykcji Klienta.

5. CENY USŁUG FIRMY I PROCEDURA ROZLICZEŃ
5.1 Za pośrednictwem strony internetowej Klient może otrzymać usługi zakupu bitcoina od firmy.
5.2 Firma sprzedaje kryptowalutę według kursu określonego w rozdziale 6 poniżej.
5.3 Korzystanie przez Klienta z usług podlega procesowi KYC Firmy i jego zakończeniu ku korzyści Firmy, a Firma może zapisywać takie dane w systemach Firmy do przyszłego użytku i weryfikacji.

5.4 Minimalna wielkość zamówienia na kryptovalutę wynosi 1000 euro w przypadku płatności przelewem bankowym. W przypadku zamówień opłacanych kartą płatniczą minimalna kwota zamówienia to 5 euro. Każda zmiana minimalnej wielkości zamówienia nie podlega postanowieniom rozdziału 2.2, ale wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej, a dalsze korzystanie przez Klienta z usług będzie uważane za akceptację takiej zmiany przez Klienta. 
5.5 Opłata, jaką Firma pobiera od Klienta przy zakupie Kryptowaluty, wynosi 9% za przelew bankowy i 10% za płatność kartą debetową/kredytową. Wszelkie zmiany opłat nie podlegają postanowieniom rozdziału 2.2, ale wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej, a dalsze korzystanie przez Klienta z usług będzie uważane za akceptację takich zmian przez Klienta.
5.6 Zakup kryptowaluty przez Klienta: po otwarciu konta Klient będzie mógł kupić Kryptowalutę od Firmy w zamian za euro. Po otrzymaniu przez Klienta wpłaty w walucie fiducjarnej przez RocketBit, z zastrzeżeniem postanowień Zasad i Warunków, Firma musi dostarczyć na adres wirtualnego portfela Klienta otwarty w Firmie lub na adres zewnętrzny zakupioną przez Klienta kryptowalutę. (Ważne: Klient potwierdza, że ​​zarejestrowany portfel jest jego osobistym portfelem i że Klient dwukrotnie sprawdził wszystkie szczegóły płatności. Klikając to pole, Klient potwierdza, że akceptuje i zgadza się z Zasadami i Warunkami Rocketbit, Polityką AML i Polityką Prywatności oraz że Rocketbit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nieprawidłowego podania adresu portfela)
5.7 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest to według wyłącznego uznania Firma może: (I) zapewnić klientowi usługi; i/lub (II) cofnąć jakiekolwiek zlecenia i / lub transakcje Klienta. Na przykład: aby zapewnić płynność swoim użytkownikom, RocketBit handluje kryptowalutą z innymi giełdami kryptowalut. W przypadku niewystarczającej płynności określonej kryptowaluty RocketBit może zawiesić, odrzucić lub anulować zamówienie Klienta na zakup takiej kryptowaluty.
5.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą obowiązywać pewne ograniczenia (limity) sprzedaży kryptowaluty Klientowi, w zależności od przypadku, zgodnie z naszymi zasadami, w tym między innymi w odniesieniu do ilości i procesu KYC Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany takich limitów według własnego uznania. Takie limity, mogą być ustalane według kolejności na dzień i/lub na miesiąc.
5.9 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia, anulowania lub cofnięcia zakupu wirtualnych walut od Firmy, w zależności od przypadku, według własnego uznania Firmy (z powodów, które obejmują, ale nie ograniczają się do posiadania przez Klienta niewystarczającej waluty fiducjarnej, i/lub jeśli transfery walut fiducjarnych przez Klienta, nie są możliwe), a nawet po tym, jak fundusze lub kryptowaluta zostały pobrane z Twojego konta.
5.10 Prowizja za zakup Wirtualnej Waluty kształtuje się następująco:
VISA / MasterCard
• Prowizja za przetwarzanie: 10%
• Prowizja sieciowa:
 0.00075 BTC / 40 USDT ERC20 / 4 USDT TRC20 / 60 TRX / 0.00101 LTC / 0.04 XRP / 2 ADA / 0.5 DASH

5.11 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po dokonaniu pierwszej płatności będzie miał 48 godzin na dokończenie weryfikacji. W przypadku odmowy lub upływu wskazanego terminu firma zwróci pieniądze na konto klienta.

SEPA
• Prowizja: 9%
• Prowizja sieciowa:
0.00075 BTC / 40 USDT ERC20 / 4 USDT TRC20 / 60 TRX / 0.00101 LTC / 0.04 XRP / 2 ADA / 0.5 DASH


5.11 Prowizja za sprzedaż Wirtualnej Waluty kształtuje się następująco:
SEPA
• Opłata manipulacyjna: 5 EUR
• Prowizja: 5%

Visa / Mastercard
• Prowizja za przetwarzanie: 12%
• Prowizja: 0,5%

6. CENA SPRZEDAŻY KRYPTOWALUTY
6. 1 Wszystkie ceny sprzedaży kryptowaluty są kwotowane w walucie fiducjarnej zgodnie z ustaleniami RocketBit.
6.2 Użytkownik niniejszym rozumie i zgadza się, że każda cena lub kurs kryptowaluty wyświetlana na stronie internetowej, na której sprzedajemy kryptowalutę, jest dokładna tylko w tym momencie, ze względu na wysoce zmienny charakter ceny kryptowaluty i okres czasu wymagany do zakończenia transakcji. Okres ten może się różnić w zależności od metody płatności i zewnętrznych procesorów płatności, z których korzystają użytkownicy lub my, w zależności od przypadku. Ostateczna cena Twojej transakcji to kurs transakcji, który jest wyświetlany na stronie internetowej po jej wykonaniu i wymieniony w podsumowaniu transakcji zamówienia, pomniejszony o opłaty transakcyjne.
6.3 Użytkownik rozumie i zgadza się, że ostateczna cena może być wyższa lub niższa niż jakakolwiek inna cena, która była wcześniej dostępna na stronie internetowej, zgodnie z wahaniami wartości, które mogą wystąpić, że może to zmienić się na Twoją korzyść lub na naszą korzyść i że nie mamy żadnej kontroli nad taką zmianą.

7. OTWARCIE KONTA
7.1. Zgodnie z niniejszą Umową Konto Firmowe jest otwierane dla Klienta na czas nieokreślony.
7.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub jeśli Firma przestanie świadczyć Klientowi obsługę konta Firmy, środki pieniężne zgromadzone na koncie Klienta zostaną przelane na rachunek bankowy Klienta lub na rachunek w innym systemie płatności wskazanym przez Klienta (w żaden sposób nie jest to konto osoby trzeciej, konta te nie są obsługiwane do wypłat, zwrotów pieniędzy). Firma ma prawo potrącić z takich zwróconych pieniędzy kwoty należące do Firmy. W przypadku sporu między Firmą a Klientem Firma ma prawo zatrzymać pieniądze będące przedmiotem sporu do czasu rozwiązania sporu.

8. KORZYSTANIE Z KONTA ROCKETBIT
8.1. Klient może zarządzać Kontem Firmowym przez Internet, logując się na swoje Konto za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. Klient musi utworzyć silne hasło, które nie jest używane dla żadnej innej strony internetowej lub usługi online.
8.2. Jeżeli Klient wskaże nieprawidłowe dane o odbiorcy waluty wirtualnej i/lub fiducjarnej, uznaje się, że Firma prawidłowo wypełniła swoje zobowiązania i nie zwraca Klientowi przekazanej kwoty. Klient może anulować zamówienie zainicjowane za pośrednictwem usług tylko wtedy, gdy takie anulowanie nastąpi przed wykonaniem transakcji przez RocketBit. Po wykonaniu zamówienia Klient nie może zmienić, wycofać ani anulować autoryzacji RocketBit do sfinalizowania takiej transakcji.
8.3. Jeśli waluta wirtualna i/lub fiducjarna zostanie przelana na konto RocketBit Klienta przez pomyłkę lub w inny sposób bez podstawy prawnej, Firma ma prawo, a Klient udziela nieodwołalnej zgody w takich przypadkach na odliczenie waluty z konta RocketBit Klienta bez zamówienia Klienta. Jeśli kwota waluty na rachunku RocketBit Klienta jest niewystarczająca do obciążenia waluty przelanej przez pomyłkę, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Firmie walutę przelaną przez pomyłkę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wniosku od Firmy. Jeśli Klient zauważy, że wirtualna i/lub fiducjarna waluta, która nie należy do niego, została przelana na jego konto RocketBit, natychmiast poinformuje o tym Firmę. Klient nie ma prawa zarządzać walutą przelaną przez pomyłkę, która nie należy do niego. Klient zwróci Firmie walutę przelaną przez pomyłkę.
8.4. Klient potwierdza, że:
 • przychodząca waluta wirtualna i/lub fiducjarna przelewana na jego konto firmowe nie jest uzyskiwana w wyniku nielegalnej działalności;
 • nie będzie korzystał z usług świadczonych przez Firmę do jakichkolwiek nielegalnych celów, w tym zobowiązuje Klienta do nie wykonywania żadnych działań i operacji w celu zalegalizowania pieniędzy otrzymanych za działalność przestępczą lub nielegalną.
 • korzysta z usług, platformy i strony internetowej według własnego uznania i na własne ryzyko.
 • zaangażowanie w aktywa wysokiego ryzyka, takie jak Bitcoin lub inne kryptowaluty, wiąże się ze znacznym ryzykiem oraz potwierdza, że gdy korzysta z usług Firmy Rocketbit, platformy lub strony internetowej, Firma lub personel Firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wystąpić podczas korzystania z usług Rocketbit.
 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego klucza prywatnego, nazwy użytkownika i hasła na własnym komputerze klienta lub miejscu dostępu do Internetu. Jeśli ta kombinacja nazwy użytkownika i hasła została „zhakowana” przez komputer kliencki z powodu wirusów lub złośliwego oprogramowania na komputerze, z którego klient uzyskuje dostęp do swojego konta, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za to. Klient powinien natychmiast zgłosić Rocketbit wszelkie możliwe próby włamania lub naruszenia bezpieczeństwa ze swojego terminala komputerowego. Aby kontynuować dochodzenie i rozwiązać sprawę, może być wymagana dodatkowa weryfikacja.
 • osobisty (zewnętrzny) adres wirtualnego portfela, na który Firma przekazuje kryptowalutę, należy i jest jego własnością.
 • Podczas konserwacji systemu Rocketbit zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z Twoimi kryptowalutami.
   
8.5. Potwierdzenia, zamówienia, wnioski, powiadomienia oraz inne czynności wykonywane na stronach internetowych osób trzecich lub w innych miejscach poprzez zalogowanie się na swoje konto firmowe i identyfikację w ten sposób klienta traktowane są jako zawarcie umowy potwierdzonej podpisem elektronicznym.
8.6. Zarządzanie kontem RocketBit przez Internet:
 • W celu przeprowadzenia operacji płatności za pośrednictwem Internetu Klient wypełnia zamówienie w systemie i przekazuje je do realizacji, potwierdzając zgodę na realizację zamówienia w systemie w formie elektronicznej.
 • Złożenie zamówienia w systemie jest zgodą Klienta na przeprowadzenie operacji płatności, która może zostać anulowana przez Klienta.
8.7. Jeśli Klient osiągnął określony limit na koncie RocketBit (Firma może zdefiniować limit według własnego uznania), Klient musi wykonać kroki, o których Firma powiadomi Klienta.
8.8. Jeśli Klient ma niewystarczającą ilość środków na koncie RocketBit, aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem serwisu, Firma anuluje całe zamówienie.

9. FUNDUSZE NA KONCIE ROCKETBIT
9. 1. Aby zrealizować zamówienie, Klient musi najpierw załadować środki na konto RocketBit za pomocą jednego z zatwierdzonych kont zewnętrznych zidentyfikowanych za pośrednictwem serwisu. Klient może być zobowiązany do weryfikacji zewnętrznego konta, którego używa do ładowania środków na konto RocketBit. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dowolnego konta zewnętrznego i zgadza się przestrzegać wszystkich Zasad i Warunków mających zastosowanie do każdego konta zewnętrznego.
9.2. Czas związany z transakcją pobierania częściowo zależy od pracy osób trzecich odpowiedzialnych za prowadzenie odpowiedniego konta zewnętrznego, a RocketBit nie udziela żadnych gwarancji co do ilości czasu, jaki może zająć pobranie środków na konto RocketBit.
9.3. Firma ma prawo rejestrować i przechowywać wszelkie zamówienia złożone za pomocą dowolnej metody uzgodnionej z Firmą, a także rejestrować i przechowywać informacje o wszystkich transakcjach wykonywanych przez Klienta lub zgodnie z zamówieniami Klienta. Zapisy wymienione w niniejszym punkcie mogą być przekazane przez Firmę Klientowi i/lub osobom trzecim, które mają prawo do otrzymania takich danych na podstawie przepisów prawa, jako dowód potwierdzający złożone zamówienia i/lub wykonane transakcje.
9.4. Firma ma prawo odmówić realizacji złożonego zamówienia w przypadku wątpliwości, że zamówienie nie zostało złożone przez Klienta lub przedstawione dokumenty są sfałszowane. W przypadku gdy Firma ma uzasadnione wątpliwości co do tego, że zamówienie nie zostało złożone przez Klienta lub że dokumenty przekazane Firmie są sfałszowane, lub istnieją wątpliwości co do legalności czy treści zamówienia, Firma ma prawo zażądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia złożonego zamówienia i/lub przekazać Firmie dokumenty potwierdzające prawo osób do zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innymi dokumentami wskazanymi przez Firmę w sposób akceptowany przez Firmę na własny koszt. W przypadkach określonych w niniejszym punkcie Firma działa w celu ochrony uzasadnionych interesów Klienta, Firmy i/lub innych osób; tym samym Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą powstać w wyniku odmowy realizacji złożonego zamówienia.
9.5. Przed wykonaniem zlecenia płatniczego złożonego przez Klienta Firma ma prawo zażądać od Klienta dostarczenia dokumentów potwierdzających legalne źródło pieniędzy związane z realizacją zamówienia. Jeśli Klient nie przedłoży takich dokumentów, Firma ma prawo odmówić realizacji zamówienia Klienta.
9.6. Firma ma prawo zawiesić i / lub odwołać realizację zamówienia złożonego przez Klienta, jeśli wymagają tego obowiązujące akty prawne lub z innych przyczyn niezależnych od Firmy.
9.7. Jeżeli Firma odmówi realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, niezwłocznie informuje o tym Klienta i wysyła zawiadomienie do Klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy takie powiadomienie jest technicznie niemożliwe lub zabronione przez akty prawne.
9.8. Firma nie przyjmuje i nie wykonuje zamówień Klienta dotyczących wykonywania operacji na koncie Klienta, jeśli pieniądze na koncie zostaną zatrzymane, lub prawo Klienta do dysponowania pieniędzmi z innych powodów jest ograniczone przez prawo, lub działalność Firmy została zawieszona w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące akty prawne.
9.9. W przypadku zwrotu środków przekazanych na zamówienie z przyczyn niezależnych od Firmy (niedokładne dane zlecenia płatności, zamknięcie konta odbiorcy itp.), zwrócona kwota zostanie przelana na konto Klienta. Prowizje zapłacone przez Klienta za realizację zamówienia nie podlegają zwrotowi, a inne opłaty i koszty związane ze zwrotem i naliczone Firmie mogą zostać pobrane z rachunku Klienta.
9.10. Transakcje klientów są monitorowane. Klient powinien dostarczyć Firmie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania odpowiedniego wniosku wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakończonej operacji płatności, w tym między innymi wyjaśnienia, certyfikaty, inne dokumenty i informacje dotyczące kwestii związanych z operacją płatności. W przypadku, gdy żądane informacje nie zostały dostarczone przez Klienta lub są niekompletne lub nieprawdziwe, Firma ma prawo zawiesić świadczenie wszystkich lub części usług na rzecz Klienta i/lub rozwiązać Umowę.
9.11. Firma może przeglądać transakcję wypłaty Klienta w celu ograniczenia ryzyka i/lub zapobiegania praniu pieniędzy oraz w celu ustalenia, czy transakcja jest powiązana z jakąkolwiek zabronioną działalnością (określoną w rozdziale 8). Jeśli ryzyko zostanie zidentyfikowane przez Firmę, Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia płatności.
9.12. Klient zgadza się utrzymywać na koncie RocketBit wystarczającą ilość środków, aby spełnić minimalne wymagania dotyczące salda nałożone przez RocketBit dla użytkowników do angażowania się w wymianę walut. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli klient nie ma wystarczających środków, aby spełnić takie minimalne wymagania dotyczące salda, RocketBit może automatycznie zatrzymać transakcje bez powiadomienia. RocketBit może zmieniać takie minimalne wymagania dotyczące balansu od czasu do czasu, według własnego uznania.
9.13. Tylko ważne metody płatności określone przez RocketBit mogą być używane do usług firmowych.
9.14. Wszystkie wymiany walut fiducjarnych i wirtualnych za pośrednictwem usługi RocketBit są ostateczne. Firma nie przyjmuje żadnych zwrotów ani nie zapewnia zwrotów dla Klienta, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
9.15. Transakcje będą miały deskryptor rozliczeniowy rocketbit.io na wyciągu z konta bankowego lub karty.


10. ZŁOŻENIE I ODWOŁANIE ZGODY, ANULOWANIE ZAMÓWIENIAPOLITYKA ZWROTÓW.
10.1. Operacja płatności uważa się za autoryzowaną dopiero po wyrażeniu przez Klienta zgody. Zgoda może zostać potwierdzona podpisem elektronicznym, hasłem lub deskryptorem przekazanym Klientowi w momencie pojawienia się płatności na wyciągu z karty bankowej Klienta. Zgoda potwierdzona którąkolwiek z metod opisanych w niniejszym punkcie jest uważana za należycie potwierdzoną przez Klienta, ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy (Zgoda) podpisany przez Klienta i może być wykorzystana jako dowód przy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Firmą a Klientem w sądach i innych instytucjach. Klient nie ma prawa kwestionować operacji płatniczej wykonanej przez Firmę, jeżeli zlecenie płatnicze zostało potwierdzone zgodą wyrażoną w sposób określony w niniejszym punkcie.
10.2. Klient zgadza się, że Firma, wykonując operację płatności, przekazuje dane osobowe Klienta, których jest właścicielem, osobom bezpośrednio związanym z wykonaniem takiej operacji płatności – międzynarodowym organizacjom obsługującym karty płatnicze i innym bankom/firmom zaangażowanym w świadczenie usługi płatniczej.
10.3. Jeśli Klient zmienił zdanie i chce zwrócić kryptowalutę zakupioną od RocketBit, Firma RocketBit może według własnego uznania, odkupić ją od Klienta w oparciu o aktualną stawkę rynkową pomniejszoną o opłatę za usługę należną za transakcję. W tym celu prosimy o kontakt z Firmą RocketBit drogą mailową pod adresem [email protected] W przypadku złożenia wniosku o zwrot pieniędzy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, które mogą być wymagane przez Rocketbit (takich jak na przykład dokument identyfikacyjny), a także do podpisania faktury zwrotu, która zostanie wystawiona przez Firmę w imieniu Klienta. 

10.4. Polityka zwrotu dotyczy wyłącznie środków, które Klient wysłał do Rocketbit zgodnie z zamówieniem złożonym na platformie. Wszelkie zakupy kryptowalut innych firm, dokonane na platformach wymiany innych niż Rocketbit, nie zostaną zwrócone. 
 

Przelew/Płatność kartą:

10.5. W rzadkich przypadkach i według własnego uznania firma może przeprowadzić sprzedaż środków kryptowalutowych w imieniu Klienta i zapewnić klientowi równoważny zwrot w walucie fiducjarnej, z zastrzeżeniem zmian stopy procentowej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność aktywów kryptograficznych, kwota zwrócona Klientowi w walucie fiducjarnej może różnić się od tej, która została wysłana przez Klienta początkowo, podczas składania zamówienia w Rocketbit. 
10.6. W rzadkich przypadkach związanych wyłącznie z przelewami dokonywanymi na RocketBit, takich jak (1) brak dostarczenia przez Klienta odpowiednich dokumentów KYC wymaganych przez RocketBit; (2) jeśli Klient udostępni swoje dane logowania na konto Klienta osobie trzeciej; (3) jeśli klient zdecyduje się anulować zamówienie, RocketBit zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia przelewu. W przypadku anulowania zamówienia przez RocketBit, jeśli RocketBit otrzymał już środki od Klienta w związku z takim zamówieniem, RocketBit zwróci takie środki Klientowi, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
10.7. Taki zwrot zostanie dokonany do tego samego źródła, z którego pochodzi, po potrąceniu wszelkich kosztów lub wydatków poniesionych przez RocketBit w związku z takim przelewem, w tym bez ograniczeń wszelkich opłat za przelew bankowy, opłaty za wymianę walut i/lub opłaty za przetwarzanie płatności. Środki Klienta mogą, według wyłącznego uznania RocketBit, zostać zwrócone do innego źródła, do którego Klient jest beneficjentem, o ile klient dostarczy firmie wymagane dokumenty i informacje w celu sprawdzenia czy konto, na które zwrócono środki, należy do Klienta.
10.8. Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innymi przepisami oraz zapobiegać zakazanym postępowaniom, wszystkie płatności i informacje związane z powyższym zwrotem mogą zostać zweryfikowane przez RocketBit. W takim przypadku RocketBit może zażądać od klienta, według własnego uznania, dostarczenia pewnych dokumentów i informacji, w tym bez ograniczeń dokumentów identyfikacyjnych, kopii karty kredytowej lub danych bankowych i/lub innych dowodów wymaganych do wpływu na zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy odpowiednich dokumentów lub informacji, lub, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności dostarczonych dokumentów i informacji, RocketBit ma prawo przerwać proces zwrotu pieniędzy do czasu podjęcia przez Klienta odpowiednich działań, zgodnych z żądaniem.
10.9. Niezależnie od powyższego, RocketBit zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez zwrotu pieniędzy lub odrzucenia żądania zwrotu pieniędzy, jeśli podejrzewa, że klient był lub jest zaangażowany lub w jakikolwiek sposób uczestniczył w nieuczciwej lub nielegalnej działalności.
10.10. W okolicznościach, w których Klient dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową, przetwarzanie płatności i późniejsze rozliczenie zamówienia trwa do 72 godzin, w zależności od obciążenia systemu. 
10.11. Zwroty środków będą realizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi powyżej oraz pod warunkiem, że Klient nie zawaha się przed dostarczeniem RocketBit jakichkolwiek informacji i/lub dokumentacji, wymaganej do przetworzenia zwrotu.
10.12. Rocketbit zapewnia Klientom Firmy możliwość rozwiązania wszelkich problemów związanych z korzystaniem z usług Firmy przed złożeniem przez Klienta pisemnej umowy do jego banku. W przypadku zarejestrowania podejrzanej aktywności na koncie Klienta, RocketBit może zawiesić działalność konta w celu przeprowadzenia wewnętrznego śledztwa.
10.13 Wszelkie opłaty powstałe w wyniku wniosku o zwrot (np. opłaty za tłumaczenie) muszą zostać uiszczone przez Klienta. 
 

11. DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA
11.1. Klient, korzystając z usług Firmy, nie ma prawa:
 • naruszać Umowy, któregokolwiek z jej Załączników, obowiązujących przepisów i innych aktów prawnych, w tym między innymi aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • podawać Firmie fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieprawidłowych informacji;
 • odmówić udzielenia informacji, o które w uzasadniony sposób zwróciła się Firma;
 • przekazywać i/lub otrzymywać pieniędzy uzyskane nielegalnie;
 • odmówić współpracy z firmą w dochodzeniu naruszeń i identyfikacji Klienta;
 • korzystać z Konta i innych usług Firmy w taki sposób, że powoduje to straty, odpowiedzialność lub inne negatywne konsekwencje prawne dla Firmy lub innych osób trzecich;
 • podejmowanie wszelkich innych celowych działań, które mogłyby zakłócić świadczenie usług Firmy na rzecz Klienta lub osób trzecich lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemu;
 • świadczyć usługi zabronione przez prawo lub sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami;
 • ujawniać osobom trzecim hasła i inne spersonalizowane zabezpieczenia instrumentów płatniczych oraz zezwalać innym osobom na korzystanie z usług w imieniu Klienta;
 • naruszać jakiekolwiek prawo, statut, umowę, przepisy (w tym przeciwdziałanie praniu pieniędzy).
11.2. Klient zwróci wszystkie bezpośrednie szkody, grzywny i inne sankcje pieniężne nałożone na Firmę z powodu nieprzestrzegania lub naruszenia z winy Klienta, w tym, ale nie ograniczając się do punktu 8.1 niniejszej Umowy.
11.3. Dostęp do usług z kraju, w którym usługi nie są świadczone przez Firmę, zgodnie z punktem 3.6 Umowy.

11.4. Użyj konta anonimowego.

12. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ STRON, KOMUNIKACJA I KONSULTACJE Z KLIENTAMI
12.1.
Klient potwierdza, że zgadza się na przekazywanie przez Firmę powiadomień Klientowi poprzez publikowanie ich na stronie internetowej systemu i wysyłanie ich za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta podczas rejestracji w systemie.
12.2. Firma ma prawo do dostosowywania prowizji i opłat w zależności od zmian opłat pobieranych od Firmy przez osoby trzecie. Firma dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby poinformować Klienta o wszelkich takich zmianach opłat co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian opłat, chyba że Firma została powiadomiona przez osobę trzecią o tych zmianach w krótszym terminie lub jest zobowiązana do uiszczenia takich opłat w krótszym terminie.
12.3. Klient zobowiązuje się sprawdzać swoją skrzynkę e-mail oraz inne instrumenty służące do przyjmowania powiadomień wskazanych na koncie przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego, w celu terminowego powiadamiania o zmianach w umowie.
12.4. Klient musi odnowić dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) na swoim koncie w ciągu 1 dnia roboczego. Jeżeli Klient nie zaktualizuje danych kontaktowych na swoim Koncie, wszelkie konsekwencje wynikające z tego, że Firma nie wysyłała powiadomień do Klienta, spoczywają na Kliencie.
12.5. Klient powinien niezwłocznie poinformować Firmę o kradzieży lub innej utracie dokumentu tożsamości.
12.6. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wszelkich okolicznościach istotnych dla wykonania umowy. Klient składa dokumenty potwierdzające takie okoliczności (np. zmiany imienia, nazwiska, podpisu, adresu, numeru telefonu, innych danych kontaktowych, dokumentu osobistego, wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Klienta itp.), niezależnie od tego, czy informacje te są już przekazywane do rejestrów publicznych, czy nie w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zmiany.
12.7. Jeśli klient dostarczy dokumenty firmy, które nie są zgodne z wymaganiami określonymi przez akty prawne i/lub firmę lub pojawią się uzasadnione wątpliwości co do autentyczności lub poprawności przedłożonych dokumentów, firma ma prawo odmówić realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Klienta, zawiesić świadczenie innych usług i/lub zażądać od Klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów.
12.8. Klient ma prawo do zapoznania się z ważnymi zmianami umowy, jej uzupełnieniami i cenami na stronie internetowej Firmy w dowolnym momencie.


13. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG. ROZWIĄZANIE UMOWY (USUNIĘCIE KONTA)
13.1. Firma ma prawo jednostronnie i bez uprzedniego ostrzeżenia zastosować jeden lub kilka z następujących środków:
 • wstrzymać wykonywanie przelewów;
 • zawiesić świadczenie całości lub części usług na rzecz Klienta;
 • ograniczyć dostęp Klienta do Konta;
 • zatrzymać pieniądze Klienta, które spowodowały spór;
 • zawiesić operacji płatnicze w całości lub w części na rachunku i/lub instrumencie płatniczym;
 • odmówić świadczenia usług;
 • zwrócić zatrzymane środki na koncie Klienta do głównego nadawcy środków.
13.2. W takim przypadku w pierwszej kolejności środki głównych nadawców są zatrzymywane na Koncie Klienta, a jeśli Klient nie wykona żądanych czynności (dodatkowa identyfikacja Klienta, przedłożenie żądanych dokumentów) w wyznaczonym terminie lub jeśli Klient nie przedstawi uzasadnionego wyjaśnienia określonego przypadku, zatrzymane środki są zwracane głównemu nadawcy.
13.3. W przypadku, gdy Firma ma uzasadnione podejrzenia, że ​​Klient jest zaangażowany w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą, Firma ma prawo zawiesić świadczenie usług bez dostarczenia Klientowi wyjaśnienia lub powiadomienia, dopóki uzasadnione podejrzenie nie zostanie całkowicie odrzucone lub udowodnione.
13.4. Konto i/lub instrument płatniczy może zostać zablokowany z inicjatywy Klienta, jeśli Klient złoży wniosek do Firmy i poinformuje Firmę, że instrument płatniczy Klienta został skradziony lub zgubiony w inny sposób lub pieniądze na rachunku i/lub instrument płatniczy są używane lub mogą być używane w inny nielegalny sposób.
13.5. Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez wnoszenia sprawy do sądu, ale musi powiadomić Firmę na piśmie z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, pieniądze pozostawione na koncie są zwracane na to samo konto Klienta, które zostało odpisane.
13.6. Na wniosek Firmy Umowa i Załączniki mogą zostać rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli na koncie Klienta nie były dokonywane żadne operacji przez ponad rok.
13.7. Rozwiązanie Umowy ogólnej nie zwalnia Klienta z właściwego wykonywania wszystkich obowiązków wobec Spółki, które powstały do momentu rozwiązania.
13.8.
 ROCKETBIT ma prawo rozwiązać wszelkie istniejące relacje biznesowe między ROCKETBIT a Klientem oraz zamknąć wszelkie istniejące Konto bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli:
 • Klient nie dostarczył lub podał nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niepełne informacje dotyczące jego tożsamości lub pochodzenia środków;
 • Klient jest lub był związany z ROCKETBIT lub istnieje podejrzenie, że jest on związany z praniem pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu lub prowadzeniem oszukańczych działań;
 • ROCKETBIT ma podejrzenie, że Klient używa, używał lub próbował użyć Konta do prowadzenia jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, w tym do prania pieniędzy lub operacji związanych z finansowaniem terroryzmu, a także do wszelkich działań mających na celu obejście międzynarodowych sankcji, ograniczeń lub zakazów lub sankcje krajowe lub jakiekolwiek inne ograniczenia;
 • ROCKETBIT jest w posiadaniu informacji o reputacji Klienta, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność ROCKETBIT lub mogą mieć niekorzystne konsekwencje dla ROCKETBIT;
 • Organ nadzorczy ROCKETBIT, jakakolwiek instytucja rządowa, organizacja międzynarodowa, partner bankowy nalega na zakończenie relacji biznesowej z Klientem;
 • Klient nie przekazuje do ROCKETBIT informacji wymaganych przez ROCKETBIT lub wymaganych przez obowiązujące prawo;
 • Klient podlega Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej oraz finansowaniu terroryzmu, a system kontroli wewnętrznej Klienta nie spełnia wymagań przepisów regulujących obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • W innych przypadkach określonych w wewnętrznej Polityce ROCKETBIT

14. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
14.1. Strony zobowiązują się do wzajemnej ochrony informacji technicznych i handlowych, które stały się im znane podczas wykonywania niniejszej umowy. Klient zobowiązuje się nie przekazywać informacji technicznych i handlowych Firmy osobom trzecim bez pisemnej zgody Firmy.
14.2. W przypadku utraty przez Klienta hasła do konta lub innych haseł, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany haseł lub, jeśli nie ma takiej możliwości, natychmiastowego powiadomienia o tym Firmę (nie później niż w ciągu jednego dnia kalendarzowego) za pomocą instrumentów informacyjnych wskazanych w rozdziale 10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które powstały w wyniku niedotrzymania zgłoszenia.
14.3. Po otrzymaniu powiadomienia od Klienta określonego w punkcie 12.2., Firma musi natychmiast zawiesić dostęp do konta Klienta i świadczenie usług na rzecz Firmy do czasu podania/utworzenia nowego hasła dla Klienta.
14.4. Firma zwraca uwagę Klienta na fakt, że e-mail i inne instrumenty powiązane z kontem Firmy są wykorzystywane jako instrumenty komunikacji z klientem i/lub instrumenty identyfikacji Klienta. W związku z tym instrumenty te i loginy do nich są chronione przez Klienta. Klient jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich haseł e-mail i wszystkich innych używanych przez siebie narzędzi oraz ich haseł logowania. Hasła są informacjami tajnymi, a Klient jest odpowiedzialny za ich ujawnienie i za wszystkie operacje wykonywane po wprowadzeniu hasła używanego przez Klienta do odpowiedniego konta lub innego instrumentu płatniczego.
14.5. Strony wyraźnie zgadzają się, że wiadomości przekazywane pocztą tradycyjną i elektroniczną mogą być traktowane jako dowód przy rozstrzyganiu sporów między Firmą a Klientami.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
15.1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie grzywny, kary, straty poniesione przez drugą Stronę w związku z naruszeniem Umowy zawartej przez winnego. Winny zobowiązuje się do zwrotu bezpośredniej szkody poniesionej w związku z taką odpowiedzialnością wobec poszkodowanego. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność Firmy z tytułu umowy jest ograniczona następującymi postanowieniami:
15.2. Firma ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie szkody spowodowane bezpośrednim i istotnym naruszeniem umowy zawartej przez Firmę i tylko za takie szkody, które mogły być racjonalnie przewidywane przez Spółkę podczas naruszenia umowy.
15.3. We wszystkich przypadkach Firma nie ponosi odpowiedzialności za zyski i dochody, których Klient nie otrzymał, utratę reputacji Klienta, utratę lub niepowodzenie działalności Klienta oraz szkody pośrednie.
15.4. Firma nie gwarantuje nieprzerwanej pracy systemu, ponieważ na działanie systemu może mieć wpływ wiele czynników, które są poza kontrolą Firmy. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najbardziej płynną pracę systemu, jednak spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zaburzeń pracy systemu.

15.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za którykolwiek z następujących rodzajów strat lub szkód powstałych na mocy niniejszych Zasad i Warunków lub w związku z nimi lub w jakikolwiek inny sposób:
 • Przelew środków pieniężnych z konta Firmy oraz inne operacje płatności środkami pieniężnymi na koncie Klienta, jeżeli Klient nie zabezpieczył swoich haseł i instrumentów identyfikacyjnych, a stały się one znane innym osobom, a także za nielegalne działania i operacje osób trzecich wykonywane przy użyciu podrobionych i/lub nielegalnych dokumentów lub nielegalnie otrzymanych danych;
 • Błędy popełniane przez banki, systemy płatności i inne osoby trzecie;
 • Konsekwencje wynikające z legalnego rozwiązania Umowy przez Firmę, anulowania konta Klienta lub ograniczenia dostępu do niego, także po rozsądnym ograniczeniu/zakończeniu świadczenia części Usług;
 • Wszelkie straty zysków lub straty oczekiwanych przychodów lub zysków, w tym wszelkie straty przewidywanych zysków handlowych i/lub jakiekolwiek rzeczywiste lub hipotetyczne straty handlowe.
 • Wszelkie straty lub szkody dla reputacji lub wartości biznesowej; wszelkie straty biznesowe lub możliwości, klientów lub umów; wszelkie straty lub straty kosztów ogólnych, czasu zarządu lub innego personelu; oraz wszelkie inne straty dochodów, faktyczne lub przewidywane oszczędności.
 • Wszelkie straty lub szkody wynikające z niedokładności, defektu lub pominięcia danych dotyczących cen walut cyfrowych; wszelkie błędy lub opóźnienia w przekazywaniu takich danych; i/lub przerwy w przekazywaniu takich danych.
 • Wszelkie straty lub szkody, które nie wynikają bezpośrednio z naruszenia niniejszych Zasad i Warunków przez Firmę; i/lub jakiekolwiek straty lub szkody, które przekraczają straty lub szkody spowodowane bezpośrednim wynikiem naruszenia niniejszych Zasad i Warunków przez Firmę (niezależnie od tego, czy Klient jest w stanie udowodnić taką stratę lub szkodę).
 • Wszelkie straty spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Firmy, takimi jak wojna lub groźba wojny, zmiana reżimu politycznego lub inne działania stron trzecich.
 • Klient powinien być bardzo uważny przy określaniu numeru portfela. Jeśli doszło do literówki i środki zostały przesłane do portfela innego niż portfel należący do Klienta, transakcja jest nieodwołalna. Proponuje się użycie portfela, do którego ma dostęp tylko Klient. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą powstać w wyniku błędu w pisaniu i/lub korzystania z portfela dostępnego dla osób trzecich.
15.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych i zamówień dostarczonych Firmie oraz podczas wypełniania dokumentów w systemie.15.7. Klient ponosi wszelkie straty poniesione w wyniku nieautoryzowanych operacji płatniczych, straty te powstały w wyniku:
 • użycie zagubionego lub skradzionego instrumentu płatniczego;
 • nielegalne nabycie instrumentu płatniczego, jeśli Klient nie ma chronionych spersonalizowanych zabezpieczeń (w tym instrumentów potwierdzających tożsamość).
15.8. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli wykaże, że umowa nie została wykonana z powodu okoliczności siły wyższej, które zostały udowodnione zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo. Klient powiadomi Firmę o okolicznościach siły wyższej, które uniemożliwiają wykonanie Umowy w formie pisemnej w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia takich okoliczności. Firma powiadomi Klienta o okolicznościach siły wyższej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na stronach internetowych systemu.15.9. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Firmę, jeśli:
 • nastąpiła nieautoryzowana transakcja wysłana z konta Klienta;
 • doszło do nieautoryzowanego dostępu do konta Klienta.
 • Firma zdecydowanie zaleca regularne monitorowanie konta.

16. RYZYKO
16.1 Rocketbit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Klienta w wyniku usług. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że w pełni przeczytał i zrozumiał oraz jest świadomy możliwego ryzyka związanego z usługami, a także podpisuje drogą elektroniczną umowę ze Spółką zawartą w niniejszym Regulaminie.
16.2 Klient potwierdza, że rozumie i zgadza się, że ryzyko związane z usługami jest przez niego akceptowane, biorąc pod uwagę jego cele i możliwości finansowe.
16.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że zakup lub sprzedaż kryptowaluty niesie ze sobą znaczne ryzyko. Ceny mogą wahać się każdego dnia. Z powodu takich wahań, kryptowaluta może zyskać lub stracić wartość w dowolnym momencie. Kryptowaluta może podlegać dużym wahaniom wartości, a nawet może stać się absolutnie bezwartościowa. Handel kryptowalutami wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, które na ogół nie są wspólne z oficjalnymi walutami, produktami lub towarami na rynku. W przeciwieństwie do większości walut, które są wspierane przez rządy lub inne podmioty prawne lub towary, takie jak złoto lub srebro, kryptowaluta jest unikalnym rodzajem waluty, wspieranym przez technologię i zaufanie. Nie ma banku centralnego, który mógłby podjąć środki naprawcze w celu ochrony wartości kryptowaluty w kryzysie lub wyemitować więcej waluty.
16.4 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Rocketbit nie działa jako doradca finansowy, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, a wszelka komunikacja między Klientem a Rocketbit nie może być traktowana jako porada inwestycyjna. Firma świadczy wyłącznie usługi wymiany i nie świadczy usług maklerskich na rzecz klientów. Bez uszczerbku dla naszych powyższych zobowiązań, zwracając się do nas o zawarcie jakiejkolwiek transakcji, Klient oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie własnej niezależnej oceny i dochodzenia w zakresie ryzyka transakcji. Klient oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, wyrafinowanie rynkowe i doświadczenie, aby dokonać własnej oceny zasadności i ryzyka każdej transakcji oraz że otrzymał profesjonalne doradztwo w tej sprawie. Rocketbit nie daje żadnej gwarancji co do przydatności usług i nie przyjmuje żadnych obowiązków powierniczych w naszych relacjach z Klientem.
16.5 Klient potwierdza, że rozumie, że z różnych powodów jego konto może zostać czasowo zawieszone i może być niedostępne lub portfel może nie działać. Klient zgadza się zrzec wszelkich praw, roszczeń lub podstaw do jakichkolwiek wymagań związanych ze szkodami wynikającymi z takich działań.
16.6 Rocketbit nie ponosi odpowiedzialności za wahania cen kryptowalut. W przypadku zakłóceń na rynku, Rocketbit może, według własnego uznania i oprócz wszelkich innych praw i środków, zawiesić usługi. Rocketbit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku takiego działania. Po każdym takim zdarzeniu, gdy usługi zostaną wznowione, Klient przyjmuje do wiadomości, że obowiązujące stawki rynkowe mogą znacznie różnić się od stawek dostępnych przed takim zdarzeniem.

17. SPORY Z KLIENTAMI
17.1. Firma dąży do rozstrzygania wszelkich sporów z Klientem polubownie, szybko i na warunkach akceptowalnych dla Stron; dlatego w przypadku sporu Klienci są zachęcani do zwrócenia się przede wszystkim bezpośrednio do Firmy. Spory rozwiązuje się w drodze negocjacji.
17.2. Klient może zgłaszać wszelkie roszczenia lub skargi dotyczące usług świadczonych przez Firmę, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
17.3. W skardze określa się okoliczności i dokumenty, na podstawie których została złożona skarga. Jeżeli reklamacja Klienta opiera się na dokumentach, których spółka nie posiada, to również te dokumenty lub ich kopie Klient powinien złożyć podczas składania reklamacji.
17.4. Warunki rozpatrywania roszczeń lub skarg Klientów:
 • Firma rozpatrzy reklamację lub skargę Klienta i powiadomi Klienta o decyzji nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy akty prawne lub inne wiążące akty Firmy związane ze świadczeniem Usług (np. przepisy międzynarodowych organizacji kart płatniczych) ustalają inny termin.
 • Jeśli Firma nie może udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie określonym w punkcie 14.4.1, Firma poinformuje Klienta o przyczynach i wskaże, kiedy Klient otrzyma odpowiedź;
17.5. Jeśli Klient nie jest zadowolony z decyzji Firmy, Klient ma prawo do korzystania z wszystkich innych środków prawnych w celu ochrony swoich praw.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1. Tytuły rozdziałów i artykułów Umowy są przeznaczone wyłącznie dla wygody Stron i nie mogą być używane do interpretacji postanowień niniejszej Umowy.
18.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań podatkowych Klienta, jak również za obliczanie i przekazywanie podatków nakładanych na Klienta.
18.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie przestaną obowiązywać.
18.4. Linki do stron internetowych podanych w Umowie i Załącznikach regulujących świadczenie niektórych usług stanowią integralną część niniejszej Umowy i obowiązują Klienta od momentu rozpoczęcia korzystania z odpowiedniej usługi.

19. FORMA WARUNKÓW
Klient i giełda Rocketbit potwierdzają, że forma cyfrowa niniejszych warunków jest prawnie równoważna z umową na piśmie. 
Umowa podpisana z Firmą:
Rocketbit OU
ul. Majaka 26
dzielnica Lasnamäe
Tallinn, Estonia
11412
W dniu rejestracji Klienta. Podany powyżej adres służy do korespondencji pisemnej z Klientem.

Dodatek №1
WycenaCena BTC Firmy składa się z różnych cen giełdowych BTC, w tym odsetek Firmy.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Ze względu na różnicę kursową, różnicę w czasie transakcji, a także inne okoliczności wpływające na kurs, wysokość faktycznej prowizji może różnić się od zadeklarowanej.

Centrum pomocy
Cancel